Söka stipendium

Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse

Stipendier för pedagogisk utveckling

Söka stipendium

Temat för 2018 års stipendium är Lärare är ledare.


Upplever du att din roll som ledare i gruppen av barn, elever eller studenter ibland blir ifrågasatt? Uppfattar du att gruppen inte samarbetar på det sätt du skulle vilja eller hade tänkt? Skulle du vilja arbeta med samspelet i gruppen och din roll som ledare i den?


Du kan i rollen som ledare för en grupp bidra till att etablera ett klimat som ökar förutsättningarna för utveckling och inlärning. Genom ditt bemötande av elever och grupp kan trygghet och tillit etableras inom gruppen och självkänslan öka hos eleverna så att dessa vågar pröva nya sätt att tänka och agera. Du kan också göra dina elever mer medvetna om sin egen roll när det gäller att etablera ett bra klimat i gruppen.


Sök bidrag till projekt som arbetar med utveckling av ledarrollen tillsammans med barn/elever/studenter.  Projektet ska öka kunskap både hos lärare och barn/elever/studenter, om lärarens roll som ledare och kunskap om möjligheten att verka för gruppdynamik som främjar ledarskap och lärande.

 

Projektets syfte ska vara att utveckla och skapa ett ledarskap som inkluderar alla elever/studenter i samma arbetsgemenskap med allas olikheter intakta och där de ses som en resurs. Ledarskapet ska omfatta att använda arbetsmetoder som ger de stöd och stimulans till alla deltagare som de behöver.


Välkommen med ansökan senast den 31 januari 2018!


ansökningsformulär


Den sökande uppmanas att noga läsa igenom följande innan ansökan skrivs:


Enligt stiftelsens ändamål är behöriga sökande lärare eller lärare i samarbete med studerande vid svenska skolor, högskolor och universitet samt övriga engagerade i undervisning eller utbildning. Således är även lärare vid förskolor behöriga.


Grundläggande krav är att projektet:

 • stödjer stiftelsens ändamål och behandlar det tema som satts upp för 2018
 • är förankrat hos ledningen för skola/universitet/företag som den sökande är anställd hos.
 • innefattar samarbete kollegor/lärare emellan eller elever och lärare/kollegor någon form
 • syftar till lärande hos deltagare och övriga som berörs av projektet
 • innefattar praktisk implementering, enbart egen utbildning eller forskning bekostas inte
 • är en obeprövad idé, stiftelsen uppmuntrar sökande att bana väg för nya idéer som inte prövats i er verksamhet eller region


Utformning av ansökan

Hela ansökan skall vara ett enda dokument och skall bifogas som en bilaga till e-post till stiftelsen(snabel-a)ingemarsson.se. Ansökningar insända på annat sätt beaktas inte.

 

Följande rubriker finns i ansökningsformuläret som hämtas via länken efter förklaringarna till rubrikerna


 1. Projektets mål
 • motivering till att just detta projekt bör finansieras av Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse
 • bakgrund till projektet
 • projektets syfte och mål
 • målgrupp
 • metod
 • delmålsbeskrivningar. En beskrivning av varje delmål, samt hur dessa skall uppnås och redovisas.


 1. Tidplan
 • en detaljerad tidsplan för hela projektet, inklusive för- och efterarbete. Ange datum, arbetstakt (t ex hur stor del av heltid) och vad varje del av projektet består av


 1. Budget
 • hur och när stipendiepengar ska användas för varje del av projektet
 • eventuella önskemål om tidpunkter för utbetalning


 1. Information om sökande
 • sökande och medsökandes avklarade studier som är relevanta för projektet
 • beskrivning av tidigare genomförda projekt för sökande och medsökande som är relevanta för denna ansökan
 • nuvarande anställning och pågående projekt för sökande och medsökande
 • uppgifter om eventuella tidigare stipendier

 

 1. Övrig information
 • riskanalys, vad skulle kunna hindra att projektet påbörjas och/eller fortskrider enligt plan?
 • spridning: hur kan resultatet av projektet eller arbetet med projektet komma till nytta i andra sammanhang eller hos andra grupper än målgruppen?


Redovisning av projektets resultat

Närmare information om del- och slutredovisning fås då projektet har beviljats stipendium. Delredovisningen som skall skickas till stiftelsen halvvägs in i projektet ska visa på vilket sätt uppsatta mål blivit eller inte blivit uppfyllda, redovisning av användning av pengar, samt eventuella förändringar gällande planering, tidplan etc. Dessutom skall projektets redovisas efter det att det avslutats.


Tänk på naturen, skriv inte ut papperskopior i onödan.

Copyright ©  All Rights Reserved