Ändamål

Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse

Stipendier för pedagogisk utveckling

Ändamål

Stiftelsens ändamål skall vara att stödja och uppmuntra professionell utbildning eller vidmakthållande av en sådan i teoretiskt eller praktiskt avseende. Ändamålet specificeras nedan. Punkterna är i prioritetsordning:


• Att stödja och uppmuntra utveckling av undervisning och utbildning på alla nivåer inom det svenska utbildningsväsendet. Mottagare skall vara lärare eller lärare i samarbete med studerande vid svenska skolor, högskolor och universitet samt övriga engagerade i undervisning eller utbildning.

• Att främja vetenskaplig forskning främst med målet att öka kunskapen om lärande, undervisning och utbildning. Mottagare är forskare och lärare vid svenska högskolor och universitet eller mot-svarande institutioner.

• Att stödja och uppmuntra annan professionell utveckling än den som avses ovan. Mottagare är personer som vill vidareutveckla sitt yrkeskunnande.


Bidragen kan vara stipendier, bidrag till resor, möjlighet till deltagande i konferenser eller andra aktiviteter som tjänar ändamålet. Stiftelsen stödjer endast verksamhet som är politiskt och religiöst obunden. Utdelning för angivet ändamål skall beslutas och utbetalas av stiftelsens styrelse efter ansökan eller genom självständigt beslut av styrelsen utan föregående ansökan

Copyright ©  All Rights Reserved