Söka stipendium

Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse

Stipendier för pedagogisk utveckling

Stiftelsen delar i regel ut stipendier vartannat år. Nästa utdelning planeras till mars 2022 med ansökningar under hösten 2021. Närmare detaljer, som tema och annat, kommer att annonseras på hemsidan under första hälften av 2021.


Söka stipendium

Temat för 2020 års utdelning var Handen och tanken


Med handens arbete menar vi alla aktiviteter i skolan där handen är ett viktigt redskap. De innefattar slöjd i alla former, teckning, målning, keramik etc. Ämnen där handen användes till något annat än att bara trycka på knappar. Vi innefattar även alla praktisk-estetiska ämnen, till exempel dans eller musik. Innehållet i dessa ämnen skulle kunna få ett starkare samband med övriga (teoretiska) ämnen i skolan. Genom en sådan samverkan skulle individen få en mer allsidig utveckling där sambandet mellan handens och tankens utveckling blir tydligt. Till exempel är det via handen vi lär oss att förstå tre dimensioner.

 

Har ni idéer för pedagogiska utvecklingsprojekt med den beskrivna inriktningen? Kanske via ett samarbete mellan lärare i praktisk-estetiska och teoretiska ämnen där också eleverna deltar. Vi kan också tänka oss samarbetsprojekt där verksamheter utanför skolan är med. Dock måste projektledaren vara en pedagog inom det svenska skolväsendet.

 

Projekten skall vara långsiktiga och ha som mål att för eleverna tydliggöra sambandet mellan teoretisk och praktisk-estetisk kunskap och färdigheter som bygger på dessa samband.

 

För bakgrund och inspiration vill vi hänvisa till en intervju med Göran Lundborg, professor emeritus vid Lunds universitet.[1]  Han säger där att händerna ”minns” och det pågår en ständig kommunikation mellan handen och hjärnan. Se även en artikel i Modern Psykologi[2]!

 

Projekt ska gärna anknyta till aktuell forskning och kan bedrivas i samarbete med forskare inom området. Se till exempel [3]  [4].


[1] ”Handens kunskap hotas i den digitala världen”,  Dagens Nyheter, Insidan, 28 december 2017. Se även fler artiklar i ämnet av DN-journalisten Thomas Lerner.

[2] https://modernpsykologi.se/2017/04/19/nu-okar-intresset-for-handens-betydelse-for-hjarnan/

[3] http://nordfo.blogspot.com

[4] http://slojdlararportalen.se

 


Välkommen med ansökan!


Ansökningsperioden är 1 maj-8 december 2019. Utdelning av medel sker i mars 2020.


Till ansökningsformulär


Den sökande uppmanas att noga läsa igenom följande innan ansökan skrivs:


Enligt stiftelsens ändamål är behöriga sökande lärare eller lärare i samarbete med studerande vid svenska skolor, högskolor och universitet samt övriga engagerade i undervisning eller utbildning. Således är även lärare vid förskolor behöriga.


Grundläggande krav är att projektet:

 • stödjer stiftelsens ändamål och behandlar det tema som satts upp för 2018
 • är förankrat hos ledningen för skola/universitet/företag som den sökande är anställd hos.
 • innefattar samarbete kollegor/lärare emellan eller elever och lärare/kollegor någon form
 • syftar till lärande hos deltagare och övriga som berörs av projektet
 • innefattar praktisk implementering, enbart egen utbildning eller forskning bekostas inte
 • är en obeprövad idé, stiftelsen uppmuntrar sökande att bana väg för nya idéer som inte prövats i er verksamhet eller region


Utformning av ansökan

Hela ansökan skall vara ett enda dokument och skall bifogas som en bilaga till e-post till stiftelsen(snabel-a)ingemarsson.se. Ansökningar insända på annat sätt beaktas inte.

 

Följande rubriker finns i ansökningsformuläret som hämtas via länken ovan.


Projektets mål

 • motivering till att just detta projekt bör finansieras av Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse
 • bakgrund till projektet
 • projektets syfte och mål
 • målgrupp
 • metod
 • delmålsbeskrivningar. En beskrivning av varje delmål, samt hur dessa skall uppnås och redovisas.


Tidplan

 • en detaljerad tidsplan för hela projektet, inklusive för- och efterarbete. Ange datum, arbetstakt (t ex hur stor del av heltid) och vad varje del av projektet består av


Budget

 • hur och när stipendiepengar ska användas för varje del av projektet
 • eventuella önskemål om tidpunkter för utbetalning


Information om sökande

 • sökande och medsökandes avklarade studier som är relevanta för projektet
 • beskrivning av tidigare genomförda projekt för sökande och medsökande som är relevanta för denna ansökan
 • nuvarande anställning och pågående projekt för sökande och medsökande
 • uppgifter om eventuella tidigare stipendier

 

Övrig information

 • riskanalys, vad skulle kunna hindra att projektet påbörjas och/eller fortskrider enligt plan?
 • spridning: hur kan resultatet av projektet eller arbetet med projektet komma till nytta i andra sammanhang eller hos andra grupper än målgruppen?


Redovisning av projektets resultat

Närmare information om del- och slutredovisning fås då projektet har beviljats stipendium. Delredovisningen som skall skickas till stiftelsen halvvägs in i projektet ska visa på vilket sätt uppsatta mål blivit eller inte blivit uppfyllda, redovisning av användning av pengar, samt eventuella förändringar gällande planering, tidplan etc. Dessutom skall projektets redovisas efter det att det avslutats.Tänk på naturen, skriv inte ut papperskopior i onödan.

Copyright ©  All Rights Reserved